Stichting Steun en Toeverlaat
Het Hoogeland

Heeft u een goed idee voor een project?

Ons streven is personen en bedrijven te stimuleren om goed te doen voor een ander. Met nadruk op 'anderen'.

Veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden fietsbuddy’s van jongeren met complexe gedragsproblematiek tijdens een fietstocht van 3000 km van de Noordkaap in Noorwegen naar Doom in Nederland. Waarbij ze samen tegenover de buitenwereld en zichzelf willen bewijzen dat ze ondanks hun problematiek in staat zijn een ogenschijnlijke onmogelijke fysieke en mentale prestatie neer te zetten.

Projectaanvraag

U kunt een projectaanvraag bij ons indienen wanneer het aansluit bij onze doelstellingen.

Criteria voor toekenning van bijdragen

De volgende aandachtspunten gelden voor de beoordeling van aanvragen voor projecten.

Karakter van het project

 • Is het uit te voeren project dient bijzonder en vernieuwend te zijn. Het project dient een aantal vernieuwende
  elementen te bevatten, gericht op de ontwikkeling van de primaire taak van de aanvragende instelling.
 • Voorts moet aannemelijk worden gemaakt dat het project niet uit de lopende exploitatie van de instelling kan worden bekostigd.
 • Het project dient een afgerond geheel te zijn.


Kwaliteit van het project

 • De probleemstelling van het project dient helder en beargumenteerd weergegeven te zijn. Het moet voldoende gespecificeerd en geconcretiseerd te zijn.
 • De relevantie van het project voor de praktijk en/of voor het door de instelling te voeren beleid dient te zijn aangegeven.
 • Aangegeven dient te worden hetgeen met de uitvoering van het project bereikt wil worden. De direct en de op langere termijn te verwachten bijdrage van het project dient aangegeven te zijn.


Haalbaarheid van het project

 • Bij de projectomschrijving dient te worden aangegeven op welke wijze en met welke inzet van mensen en middelen het project uitgevoerd gaat worden.
 • De voorgestelde tijdsplanning van het project dient aangegeven te zijn.
 • De eventuele risico’s voor de uitvoering van het project dienen aangegeven te worden.
 • Voor zover van toepassing dient aandacht te worden besteed aan de mogelijke consequenties indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd.


Rapportage

 • Bij de projectopzet dient aangegeven te worden op welke wijze en op welke momenten over de voortgang van het project gerapporteerd wordt.
 • De projectopzet dient in ieder geval een eindverantwoording van het project te bevatten.


Financiën

 • Een gedegen financiële onderbouwing van de kosten van het project dient bij de aanvraag ingediend te worden.
 • Bij de projectomschrijving dient aandacht te worden besteed aan de eventuele gevolgen voor de exploitatie indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd.
 • Bij de aanvraag van het project dient aangegeven te worden in hoeverre de instelling behoefte heeft aan financiële bevoorschotting van het project. Overigens geldt dat nooit meer dan 70% van de kosten van het project als voorschot wordt betaald. Het restant wordt na het ontvangen van de eindafrekening en de goedkeuring door het Bestuur van de eindverantwoording over het project betaalbaar gesteld.
 • Na afronding van het project dient ene financiële afrekening van het project opgesteld te worden en bij het Bestuur van de Stichting ingediend te worden.

Aanvraagformulier

Via onderstaande formulier kunt u uw projectaanvraag indienen.

Evt. kunt u een bijlage toevoegen (.doc, .docx of.pdf, max 1MB)