Stichting Steun en Toeverlaat
Het Hoogeland

Stichting Steun en Toeverlaat Het Hoogeland

Ons streven is personen en bedrijven te stimuleren om goed te doen voor een ander.

De bus maakt het mogelijk om cliënten met de toenemende zorgbehoefte en complexer wordende problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrische en somatische klachten de mogelijkheid te geven om toch deel te nemen aan de activiteiten op Hoogeland Beekbergen. Dit draagt sterk bij aan de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van cliënten en bevordert het herstel.

Oprichting

Stichting Steun en Toeverlaat is opgericht op 29 juli 2022 te Arnhem (statutaire zetel).

KVK-nummer – 87151758
Naam – Stichting Steun en Toeverlaat Het Hoogeland
RSIN – 864219349
Rechtsvorm – Stichting

Onze missie en doelstelling

Stichting Steun en Toeverlaat is er om mensen en zorginstellingen te helpen. De missie van onze stichting is het steunen van herstelondersteunende zorg voor zorggebruikers in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bij herstelondersteunende zorg is het bovenliggende doel dat zorggebruikers volwaardig terugkeren in de maatschappij. De stichting zal dit doen door het verlenen van financiële en materiële steun aan zorggebruikers uit verslavingsbehandeling en/of -begeleiding.

De Stichting heeft het doel het incidenteel geldelijk ondersteunen van zorggebruikers maar ook rechtspersonen of organisaties in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 • Het (mede) financieren van zorgprojecten of aan de zorg gerelateerde projecten.
 • Het ondersteunen van personen of organisaties in wier opvang en/of begeleiding en/of opleiding en/of zorg of de financiering daarvan door de reguliere systemen niet of onvoldoende wordt voorzien.


Maatschappelijk vraagstuk

Ons initiatief is gebaseerd op het vraagstuk: een verslaving staat niet op zichzelf. Vaak speelt er meer: stress, ongelukkig zijn, problemen met relaties, financiën, leren of werk. Hoe kunnen we mensen helpen om terug te keren in de maatschappij, wat is daarvoor nodig en op welke wijze kunnen we dit faciliteren aan de persoon zelf of aan de zorginstelling.

Korte termijn doelstelling
De Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg stopt met haar activiteiten. De lopende aanvragen zullen worden overgenomen, beoordeeld en waar mogelijk gehonoreerd worden.

Onze bestuurssamenstelling

W.J. Foppen – voorzitter
J.T.G. de Greef – penningmeester
B.H.M. Ottenschot – secretaris

Ons beloningsbeleid

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

Criteria voor toekenning van bijdragen

De volgende aandachtspunten gelden voor de beoordeling van aanvragen voor projecten.

Karakter van het project

 • Het uit te voeren project dient bijzonder en vernieuwend te zijn. Het project dient een aantal vernieuwende elementen te bevatten, gericht op de ontwikkeling van de primaire taak van de aanvragende instelling.
 • Voorts moet aannemelijk worden gemaakt dat het project niet uit de lopende exploitatie van de instelling kan worden bekostigd.
 • Het project dient een afgerond geheel te zijn.


Kwaliteit van het project

 • De probleemstelling van het project dient helder en beargumenteerd weergegeven te zijn. Het moet voldoende gespecificeerd en geconcretiseerd te zijn.
 • De relevantie van het project voor de praktijk en/of voor het door de instelling te voeren beleid dient te zijn aangegeven.
 • Aangegeven dient te worden hetgeen met de uitvoering van het project bereikt wil worden. De direct en de op langere termijn te verwachten bijdrage van het project dient aangegeven te zijn.


Haalbaarheid van het project

 • Bij de projectomschrijving dient te worden aangegeven op welke wijze en met welke inzet van mensen en middelen het project uitgevoerd gaat worden.
 • De voorgestelde tijdsplanning van het project dient aangegeven te zijn.
 • De eventuele risico’s voor de uitvoering van het project dienen aangegeven te worden.
 • Voor zover van toepassing dient aandacht te worden besteed aan de mogelijke consequenties indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd.


Rapportage

 • Bij de projectopzet dient aangegeven te worden op welke wijze en op welke momenten over de voortgang van het project gerapporteerd wordt.
 • De projectopzet dient in ieder geval een eindverantwoording van het project te bevatten.


Financiën

 • Een gedegen financiële onderbouwing van de kosten van het project dient bij de aanvraag ingediend te worden.
 • Bij de projectomschrijving dient aandacht te worden besteed aan de eventuele gevolgen voor de exploitatie indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd.
 • Bij de aanvraag van het project dient aangegeven te worden in hoeverre de instelling behoefte heeft aan financiële bevoorschotting van het project. Overigens geldt dat nooit meer dan 70% van de kosten van het project als voorschot wordt betaald. Het restant wordt na het ontvangen van de eindafrekening en de goedkeuring door het Bestuur van de eindverantwoording over het project betaalbaar gesteld.
 • Na afronding van het project dient een financiële afrekening van het project opgesteld te worden en bij het Bestuur van de Stichting ingediend te worden.

Financiële verantwoording

Het Bestuur van de Stichting geeft in haar jaarverslag een overzicht van de goedgekeurde projectvoorstellen, de voortgang van de verschillende projecten en het financiële verslag dat de uitgevoerde en de goedgekeurde projecten betekenen voor het vermogen van de Stichting.